Privacyverklaring

Kleurbekennen, gevestigd aan
(postadres, géén bezoekadres!)
Smalle Themaat 17
3451 SW Vleuten, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.kleurbekennen.eu en
www.eetjegezond.eu
(postadres, géén bezoekadres!)
Smalle Themaat 17
3451 SW Vleuten
Telefoon: +31 6 1 5678 235

Persoonsgegevens die wij verwerken

Kleurbekennen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch – Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken bij Eetjegezond!-cliënten

Kleurbekennen verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
– Gezondheid
– Biometrische gegevens

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Kleurbekennen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Voor Eetjegezond!-cliënten hebben we deze gegevens nodig om een individueel voedingsplan op maat te kunnen maken, en om doeltreffende begeleiding te kunnen bieden.
– Cliënten die komen voor coaching en/of therapie: we maken af en toe aantekeningen die ons helpen uw proces optimaal te begeleiden. Wilt u echter gespreksverslagen, dan zult u zelf aantekeningen moeten maken.

Uiteraard zijn er ook andere gegevensverwerkingen nodig, zoals voor elk bedrijf:
– Het afhandelen van uw betaling – Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Kleurbekennen verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Kleurbekennen neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Kleurbekennen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Personalia, NAW en andere cliëntgegevens : zo lang redelijkerwijs verwacht kan worden dat deze nog noodzakelijk zijn voor een goede begeleiding. Indien voor een mogelijke vervolgbegeleiding de oude gegevens relevant kunnen zijn worden deze ook bewaard. Langer dan 10 jaar worden deze gegevens nooit bewaard.
Alles wat relevant in voor de belastingdienst : 7 jaar

Delen van persoonsgegevens met derden

Kleurbekennen deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.
Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Kleurbekennen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Aan andere derden uw gegevens verstrekken, doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.
In het geval van de aanvraag van een Eetjegezond!-voedingsplan + begeleiding, sturen we uw bloed geanonimiseerd op naar ons laboratorium Hessels+Grob in Apeldoorn, zodat ze voor ons de bloedwaarden kunnen bepalen die we nodig hebben voor het maken van een persoonlijk voedingsplan op maat.
Daarna worden die bloedwaarden samen met de gezondheidsgegevens die we verzameld hebben tijdens de intake, via een beveiligd systeem doorgegeven aan Metabolic Balance®, zodat zij de noodzakelijke berekeningen kunnen doorvoeren, waarmee wij uiteindelijk een persoonlijk voedingsplan op maat kunnen maken.
Uiteraard krijgt de belastingdienst indien erom gevraagd wordt, inzage in de verstuurde nota’s en dergelijke.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Kleurbekennen gebruikt op dit moment geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Kleurbekennen en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar mail@kleurbekennen.eu

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Kleurbekennen wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Kleurbekennen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via mail@kleurbekennen.eu.